Talisker Adventures

Deelnamevoorwaarden De deelname aan de wedstrijd van DIAGEO Germany GmbH, hierna te noemen de exploitant of organisator, is gratis en uitsluitend onderworpen aan deze deelnamevoorwaarden.

Duur van de wedstrijd De wedstrijd loopt van 4 augustus 2022 tot en met 16 september 2022, gedurende welke periode de gebruikers de mogelijkheid hebben om online aan de wedstrijd deel te nemen.

Deelname Om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen, moet het getoonde deelnameformulier worden ingevuld en verzonden. Deelname is alleen mogelijk binnen de deelnameperiode. Inzendingen die na de sluitingsdatum worden ontvangen, komen niet in aanmerking voor de loting. Onjuiste informatie of meerdere inzendingen met verschillende e-mailadressen kunnen ertoe leiden dat de deelnemer wordt uitgesloten van de trekking. Hetzelfde geldt voor automatische massa registraties, het gebruik van prijstrekkingen en het gebruik van wegwerp e-mailadressen. Deelname aan de prijstrekking is gratis.

Personen die in Nederland woonachtig zijn en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt komen in aanmerking voor deelname. Deelname is niet beperkt tot klanten van de organisator en is niet afhankelijk van de aankoop van goederen. Indien een deelnemer beperkt is in zijn/haar rechtsbevoegdheid, is de toestemming van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger vereist. Alle personen die betrokken zijn bij het ontwerp en de uitvoering van de wedstrijd en werknemers van de exploitant, alsmede hun familieleden, komen niet in aanmerking voor deelname aan de wedstrijd. Bovendien behoudt de exploitant zich het recht voor om personen naar eigen goeddunken van deelname uit te sluiten indien daar gegronde redenen voor zijn, bijvoorbeeld (a) in geval van manipulatie in verband met de toegang tot of de uitvoering van de wedstrijd, (b) in geval van overtreding van deze deelnemingsvoorwaarden, (c) in geval van oneerlijk gedrag of (d) in geval van valse of misleidende informatie in verband met de deelname aan de wedstrijd.

Winnen, kennisgeving en verzending van de prijs De volgende prijs wordt toegekend: 2x 2 tickets voor de Talisker Adventure van 7 tot 9 oktober 2022. Deelname aan de winactie kan tot 16 september 2022.

De prijs voor deze wedstrijd wordt ter beschikking gesteld door Diageo / Malts.com. Alle handelsmerkrechten blijven bij hun eigenaars.

De winnaars worden na de sluitingsdatum door middel van een willekeurige trekking uit alle deelnemers geselecteerd. De winnaars van de prijstrekking worden tijdig via een aparte e-mail op de hoogte gesteld van hun prijs. Hiertoe worden de naam en het adres van de winnaar doorgegeven aan het agentschap Schach zu Dritt GmbH. Na de verzending van de prijs vindt geen verdere verwerking van de gegevens plaats. De prijs zal exclusief aan de winnaar worden overhandigd. Omwisseling of uitbetaling van de prijs in ruil voor geld is niet mogelijk. Alle bijkomende kosten in verband met het claimen van de prijs zijn voor rekening van de winnaar. De winnaar is verantwoordelijk voor de eventuele belasting van de prijs. Indien de winnaar na twee verzoeken binnen een periode van 10 dagen niet reageert, kan de prijs aan een andere deelnemer worden overgedragen.

Beëindiging van de wedstrijd De organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de wedstrijd zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van redenen te beëindigen. Dit geldt met name voor alle redenen die het geplande verloop van het vergelijkend onderzoek zouden verstoren of verhinderen.

Toestemming voor foto-, geluids- en filmopnamen Bij het evenement zullen foto's en, zo nodig, geluids- en filmopnamen worden gemaakt. Door akkoord te gaan met de deelnamevoorwaarden verklaren de deelnemers zich akkoord met de verwerking van de door de organisator gemaakte beeld- en geluidsmateriaal ten behoeve van logging, thematische nabewerking van het evenement en publicatie daarvan ten behoeve van berichtgeving in de pers, op websites en social media kanalen van de organisator.

Gegevensbescherming Om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen, moeten persoonlijke gegevens worden verstrekt. De deelnemer verzekert dat de door hem/haar verstrekte persoonlijke gegevens, met name voornaam, achternaam en e-mailadres, waarheidsgetrouw en correct zijn. De organisator wijst erop dat alle persoonlijke gegevens van de deelnemer noch aan derden zullen worden doorgegeven, noch voor gebruik ter beschikking zullen worden gesteld zonder hun toestemming. Een uitzondering hierop vormt het bureau dat met de uitvoering van het vergelijkend onderzoek is belast, Schach zu Dritt GmbH, dat de gegevens moet verzamelen, opslaan en gebruiken met het oog op de uitvoering van het vergelijkend onderzoek. De deelnemer kan zijn/haar verklaarde toestemming te allen tijde intrekken. De herroeping moet schriftelijk worden verzonden naar de contactgegevens van de organisator die in de impressumzone van Malts.com staan vermeld. Na intrekking van de toestemming worden de verzamelde en opgeslagen persoonsgegevens van de deelnemer onmiddellijk gewist. Toepasselijk recht Vragen of klachten in verband met het vergelijkend onderzoek moeten worden gericht aan de exploitant. Contactgegevens zijn te vinden in de imprint sectie van Malts.com. De mededinging van de exploitant is uitsluitend onderworpen aan het recht van de Nederland. Rechtsmiddelen zijn uitgesloten.

Scheidbaarheid Clausule Indien een bepaling van deze Deelnamevoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig is of wordt, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Deelnamevoorwaarden niet aan. In plaats van de ongeldige bepaling geldt de rechtens toelaatbare bepaling die in economisch opzicht het dichtst komt bij de betekenis en het doel die in de ongeldige bepaling zijn uitgedrukt. Hetzelfde geldt in geval van een lacune in deze Deelnamevoorwaarden. 
Malts.com staat voor gematigd genieten. Voor meer informatie kunt u terecht op www.drinkiq.com.