BlackSquare Privacybeleid

BlackSquare is de verkooppartner van malts.com

Privacybeleid van BlackSquare

Dit document kan ter referentie worden afgedrukt met behulp van de opdracht afdrukken in de instellingen van elke browser.

OVERZICHT VAN HET BELEID

PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD VOOR DE VOLGENDE DOELEINDEN EN MET BEHULP VAN DE VOLGENDE DIENSTEN: Analytics Google Analytics Persoonsgegevens: Cookies; Gebruiksgegevens

Afhandeling betalingen Stripe Persoonsgegevens: verschillende soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst

Platformdiensten en hosting Shopify Persoonsgegevens: verschillende soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst

Tag Management Google Tag Manager Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens

MEER INFORMATIE OVER PERSOONSGEGEVENS

Goederen en diensten online verkopen De verzamelde Persoonsgegevens worden gebruikt om de Gebruiker diensten te verlenen of om goederen te verkopen, inclusief betaling en eventuele levering. De Persoonsgegevens die worden verzameld om de betaling te voltooien, kunnen de creditcard, de bankrekening die is gebruikt voor de overschrijving of een ander beoogd betaalmiddel omvatten. Het soort Gegevens dat door shop.malts.com wordt verzameld, is afhankelijk van het gebruikte betalingssysteem.

CONTACTGEGEVENS

BSQ UK Limited, 1 Chamberlain Square, Birmingham B3 3AX

E-mailadres Eigenaar: privacy@blacksquare.io

VOLLEDIGE POLISHOUDER EN VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

BlackSquare UK Limited BSQ UK Limited, 1 Chamberlain Square, Birmingham B3 3AX

E-mailadres Eigenaar: privacy@blacksquare.io

SOORTEN VERZAMELDE GEGEVENS

Onder de soorten Persoonsgegevens die shop.malts.com zelf of via derden verzamelt, vinden we terug: Cookies; Gebruiksgegevens.

Er worden volledige details over elk type verzamelde Persoonsgegevens verstrekt in de speciale secties van dit privacybeleid of d.m.v. specifieke verklarende teksten die voorafgaand aan de gegevensverzameling worden weergegeven. Persoonsgegevens kunnen vrijelijk door de Gebruiker worden verstrekt of, in het geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van shop.malts.com. Tenzij anders aangegeven, zijn alle door shop.malts.com gevraagde Gegevens verplicht. Het niet verstrekken van deze Gegevens kan het voor shop.malts.com onmogelijk maken om haar diensten te verlenen. In gevallen waarin shop.malts.com specifiek vermeldt dat sommige Gegevens niet verplicht zijn, staat het Gebruikers vrij om deze Gegevens niet mee te delen zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of het functioneren van de Dienst. Gebruikers die niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de Eigenaar. Elk gebruik van cookies - of van andere tracking tools - door shop.malts.com of door de eigenaren van diensten van derden die door shop.malts.com worden gebruikt, heeft als doeleinde het leveren van de door de Gebruiker gevraagde dienst, naast alle andere doeleinden die worden beschreven in dit document en in het cookiebeleid, indien beschikbaar. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle Persoonsgegevens die zij van derden hebben verkregen, gepubliceerd of gedeeld via shop.malts.com en bevestigen dat ze de toestemming van de derde partij hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

WIJZE EN PLAATS VAN GEGEVENSVERWERKING

Verwerkingsmethoden De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de Gegevens te voorkomen. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en /of IT-hulpmiddelen, volgens organisatorische procedures en modi die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in sommige gevallen toegankelijk zijn voor bepaalde soorten verantwoordelijke personen, betrokken bij de werking van shop.malts.com (administratie, verkoop, marketing, juridische dienst, systeembeheer) of externe partijen (zoals externe technische dienstverleners, postvervoerders, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die, indien nodig, door de Eigenaar zijn aangesteld als Gegevensverwerkers. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan op elk moment bij de Eigenaar worden opgevraagd.

Wettelijke basis voor de verwerking De Eigenaar kan Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken als een van de volgende situaties van toepassing is:

Gebruikers hebben hun toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: Volgens sommige wetgevingen kan de Eigenaar Persoonsgegevens verwerken totdat de Gebruiker bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking ("opt-out"), zonder beroep te hoeven doen op toestemming of een andere van de volgende rechtsgrondslagen. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming; het verstrekken van Gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan; verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Eigenaar is onderworpen; verwerking houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen; verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die door de Eigenaar of door een derde partij worden nagestreefd. In elk geval zal de Eigenaar graag helpen om de specifieke wettelijke basis die van toepassing is op de verwerking te verduidelijken, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een contract aan te gaan.

Plaats De Gegevens worden verwerkt in de operationele kantoren van de Eigenaar en op alle andere plaatsen waar de partijen die betrokken zijn bij de verwerking zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van de Gebruiker, kan de overdracht van gegevens inhouden dat de gegevens van de Gebruiker worden overgedragen naar een ander land dan zijn eigen land. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke overgedragen gegevens, kunnen Gebruikers het gedeelte met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

Gebruikers hebben ook het recht om meer te weten te komen over de wettelijke basis van gegevensoverdrachten naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die wordt beheerst door internationaal publiekrecht of is opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die door de Eigenaar zijn genomen om zijn gegevens te beschermen.

Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer te weten komen door de relevante secties van dit document te lezen of contact op te nemen met de Eigenaar a.d.h.v. de informatie in het contactgedeelte.

Bewaartermijn Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang als nodig is voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld.

Aldus:

Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker, worden bewaard totdat een dergelijk contract volledig is uitgevoerd. Persoonsgegevens die worden verzameld voor de doeleinden van de legitieme belangen van de Eigenaar worden bewaard zolang als nodig is om dergelijke doeleinden te bereiken. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar. De Eigenaar kan Persoonsgegevens voor een langere periode bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheid.

Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden Persoonsgegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op verwijdering, het recht op rectificatie en het recht op gegevensportabiliteit niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

DE DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

De Gegevens met betrekking tot de Gebruiker worden verzameld om de Eigenaar in staat te stellen zijn dienst te verlenen, te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, te reageren op handhavingsverzoeken, zijn rechten en belangen (of die van zijn Gebruikers of derden) te beschermen, kwaadwillige of frauduleuze activiteiten op te sporen, evenals voor volgende zaken: Analytics, Platform services en hosting, Afhandeling van betalingen en Tag Management.

Voor specifieke informatie over de Persoonsgegevens die voor elk doeleinde worden gebruikt, kan de Gebruiker de sectie "Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens" raadplegen.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

Analytics De diensten in dit gedeelte stellen de Eigenaar in staat om webverkeer te controleren en te analyseren en kunnen worden gebruikt om het gedrag van Gebruikers bij te houden.

Google Analytics (Google Ireland Limited) Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited ("Google"). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van shop.malts.com bij te houden en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere Google-services. Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren. Verwerkte Persoonsgegevens: Cookies; Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Ireland – Privacybeleid – Opt Out. Privacy Shield-deelnemer.

Afhandeling van betalingen Tenzij anders aangegeven, verwerkt shop.malts.com betalingen per creditcard, bankoverschrijving of op een andere manier via externe betalingsdienstaanbieders. In het algemeen en tenzij anders vermeld, worden Gebruikers verzocht om hun betalingsgegevens en persoonlijke informatie rechtstreeks aan dergelijke betalingsdienstaanbieders te verstrekken. Shop.malts.com is niet betrokken bij het verzamelen en verwerken van dergelijke informatie: het ontvangt alleen een melding van de relevante betalingsdienstaanbieder of de betaling met succes is voltooid.

Stripe (Stripe Inc) Stripe is een betalingsdienst die wordt aangeboden door Stripe Inc. Verwerkte Persoonsgegevens: verschillende soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid. Privacy Shield-deelnemer.

Platformdiensten en hosting Deze diensten hebben als doeleinde het hosten en uitvoeren van belangrijke componenten van shop.malts.com, waardoor het aanbieden van shop.malts.com vanuit een uniform platform mogelijk is. Dergelijke platformen bieden de Eigenaar een breed scala aan hulpmiddelen – bijvoorbeeld analyses, gebruikersregistratie, opmerkingen, databasebeheer, e-commerce, betalingsverwerking – die het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens impliceren. Sommige van deze diensten werken via geografisch verspreide servers, waardoor het moeilijk is om de werkelijke locatie te bepalen waar de Persoonsgegevens worden opgeslagen.

Shopify (Shopify Inc.) Shopify is een platform dat wordt aangeboden door Shopify Inc. waarmee de Eigenaar een e-commercewebsite kan bouwen, uitvoeren en hosten. Verwerkte Persoonsgegevens: verschillende soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.

Plaats van verwerking: Canada – Privacybeleid. Privacy Shield-deelnemer.

Tag Management Dit type dienst helpt de Eigenaar om de tags of scripts die nodig zijn op shop.malts.com op een gecentraliseerde manier te beheren. Dit houdt in dat de Gegevens van de Gebruikers door deze diensten stromen, wat mogelijk resulteert in het bewaren van deze gegevens.

Google Tag Manager (Google Ireland Limited) Google Tag Manager is een dienst voor tagbeheer die wordt aangeboden door Google Ireland Limited. Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Ireland – Privacybeleid. Privacy Shield-deelnemer.

MEER INFORMATIE OVER PERSOONSGEGEVENS

Goederen en diensten online verkopen De verzamelde Persoonsgegevens worden gebruikt om de Gebruiker diensten te verlenen of om goederen te verkopen, inclusief betaling en eventuele levering. De Persoonsgegevens die worden verzameld om de betaling te voltooien, kunnen de creditcard, de bankrekening die is gebruikt voor de overschrijving of een ander beoogd betaalmiddel omvatten. Het soort Gegevens dat door shop.malts.com wordt verzameld, is afhankelijk van het gebruikte betalingssysteem. DE RECHTEN VAN GEBRUIKERS Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

In het bijzonder hebben Gebruikers het recht om het volgende te doen:

Hun toestemming te allen tijde in te trekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken wanneer ze eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens. Bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun Gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere wettelijke basis dan toestemming. Je vindt hierover meer informatie in het desbetreffende deel hieronder. Toegang verkrijgen tot hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om te weten te komen of Gegevens door de Eigenaar worden verwerkt, om inzage te verkrijgen met betrekking tot bepaalde aspecten van de verwerking en om een kopie te verkrijgen van de Gegevens die worden verwerkt. De gegevens controleren en om aanpassing vragen. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te verifiëren en te vragen dat deze worden bijgewerkt of gecorrigeerd. De verwerking van hun Gegevens beperken. Gebruikers hebben het recht om, onder bepaalde omstandigheden, de verwerking van hun Gegevens te beperken. IIn dit geval zal de Eigenaar zijn Gegevens niet verwerken voor enig ander doeleinde dan het opslaan ervan. Hun Persoonsgegevens laten wissen of anderszins laten verwijderen. Gebruikers hebben het recht om, onder bepaalde omstandigheden, de verwijdering van hun Gegevens van de Eigenaar te verkrijgen. Hun Gegevens ontvangen en laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht om hun Gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch haalbaar, deze zonder enige belemmering naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten verzenden. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker, op een contract waarvan de Gebruiker deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan. Een klacht indienen. Gebruikers hebben het recht om een claim in te dienen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Details over het recht om bezwaar te maken tegen verwerking Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt voor een algemeen belang, in de uitoefening van een openbaar gezag dat aan de Eigenaar is verleend of voor de doeleinden van de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd. Gebruikers kunnen bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een reden te verstrekken die verband houdt met hun specifieke situatie om het bezwaar te rechtvaardigen.

Gebruikers moeten echter weten dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, zij op elk moment bezwaar kunnen maken tegen die verwerking zonder enige rechtvaardiging te verstrekken. Om te weten te komen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, kunnen Gebruikers de relevante secties van dit document raadplegen.

Hoe deze rechten uit te oefenen Alle verzoeken om Gebruikersrechten uit te oefenen kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden uitgeoefend en zullen zo snel mogelijk en altijd binnen een maand door de Eigenaar worden behandeld.

COOKIEBELEID

Shop.malts.com maakt gebruik van cookies en andere identificatoren. Voor meer informatie kan de Gebruiker het Cookiebeleid raadplegen.

AANVULLENDE INFORMATIE OVER HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN GEGEVENS

Juridische stappen De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen door de Eigenaar voor een rechtbank worden gebruikt voor juridische doeleinden of tijdens de fasen die leiden tot mogelijke juridische stappen die voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van shop.malts.com of de gerelateerde Diensten. De Gebruiker verklaart zich ervan bewust te zijn dat de Eigenaar verplicht kan zijn om Persoonsgegevens te onthullen op verzoek van overheidsinstanties.

Aanvullende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker Naast de informatie in dit privacybeleid, kan shop.malts.com de Gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud Voor exploitatie- en onderhoudsdoeleinden kunnen shop.malts.com en diensten van derden bestanden verzamelen die interactie met shop.malts.com registreren (systeemlogboeken), andere Persoonsgegevens (zoals het IP-adres) voor dit doeleinde gebruiken.

Informatie die niet in dit beleid is opgenomen Meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens kan op elk moment bij de Eigenaar worden opgevraagd. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.

Hoe worden "Do Not Track"-verzoeken behandeld Shop.malts.com biedt geen ondersteuning voor "Do Not Track"-verzoeken. Om te bepalen of een van de diensten van derden die het gebruikt de "Do Not Track" -verzoeken honoreert, kun je hun privacybeleid lezen.

Wijzigingen van dit privacybeleid De Eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers op deze pagina en mogelijk binnen shop.malts.com op de hoogte te stellen en /of - voor zover technisch en juridisch haalbaar - een kennisgeving naar Gebruikers te sturen via de contactgegevens waarover de Eigenaar beschikt. Het wordt ten zeerste aanbevolen om deze pagina vaak te raadplegen. We verwijzen naar de datum van de laatste wijziging die onderaan wordt vermeld.

Als de wijzigingen van invloed zijn op verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd op basis van de toestemming van de Gebruiker, zal de Eigenaar indien nodig een nieuwe toestemming aan de Gebruiker vragen.

Definities van en juridische verwijzingen Persoonsgegevens (of Gegevens) Alle Gegevens die direct, indirect of in verband met andere informatie — inclusief een persoonlijk identificatienummer — betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Gebruiksgegevens Informatie die automatisch wordt verzameld via shop.malts.com (of diensten van derden die worden gebruikt in shop.malts.com), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de Gebruikers die shop.malts.com gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als reactie wordt ontvangen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol resultaat, fout, enz.), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem dat door de Gebruiker wordt gebruikt, de verschillende tijdsdetails per bezoek (bv. de tijd die op elke pagina binnen de Applicatie wordt doorgebracht) en de details over het pad dat binnen de Applicatie wordt gevolgd, met speciale verwijzing naar de volgorde van bezochte pagina's, en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker De persoon die shop.malts.com gebruikt die, tenzij anders aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of gegevenstoezichthouder) De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die Persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar) De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen van de verwerking van Persoonsgegevens bepaalt, inclusief de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van shop.malts.com. De verwerkingsverantwoordelijke is, tenzij anders aangegeven, de Eigenaar van shop.malts.com.

shop.malts.com (of deze Applicatie) De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Dienst De dienst die door shop.malts.com wordt geleverd, zoals beschreven in de desbetreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site / applicatie.

Europese Unie (of EU) Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookies Kleine gegevenssets die zijn opgeslagen op het apparaat van de Gebruiker.

Juridische informatie Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van meerdere wetgevingen, waaronder art. 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op shop.malts.com, tenzij anders vermeld in dit document.

Laatste update: 01 oktober 2019