Algemene Voorwaarden

Voorwaarden van Diageo voor de Promotie Luxe Whisky Bundel Verloting

 1. algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de actie Luxe Whisky Bundelloterij, hierna te noemen: "de Actie". De Actie wordt georganiseerd door Diageo Nederland B.V., gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan Molenwerf 12, hierna te noemen: "de Organisator". Met betrekking tot de hoofdprijs werkt de Organisator samen met Blacksquare, gevestigd in Birmingham en kantoorhoudende aan 1 Chamberlain Square CS, Birgmingham, hierna te noemen "de Facilitator". De Facilitator is alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van de hoofdprijs van de Actie. De Organisator is de gebruiker van deze voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen de Organisator als gebruiker en de natuurlijke persoon die deelneemt aan de Actie, hierna te noemen: "(de) Deelnemer". 1.2 De Actie wordt georganiseerd ter promotie van: een winactie van een collectie luxe whisky's ter waarde van circa € 1.000 - duizend euro. Om deel te nemen, moeten in aanmerking komende deelnemers tijdens de promotieperiode € 125 of meer besteden aan een enkele bestelling op malts.com. 1.3 Organisator is verantwoordelijk voor de Actie en de uitvoering daarvan. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer kennis te hebben genomen van de voorwaarden, de voorwaarden te accepteren en aan de voorwaarden gebonden te zijn. 1.4 Op verzoek worden de voorwaarden ook per post of e-mail toegezonden. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan maltsde@intervino.co.uk. 1.5 De voorwaarden kunnen ook door de Deelnemer worden gedownload en opgeslagen. 1.6 De Organisator is gerechtigd de Deelnemer te diskwalificeren/uit te sluiten van (verdere) deelname indien hij van mening is dat de Deelnemer niet handelt in overeenstemming met de voorwaarden.
 2. de actieperiode 2.1 De Actie loopt van 00:00u CET 30-08-2022 tot 23:59u CET 14-9-2022.
 3. de actie 3.1 De actie houdt in dat de deelnemer een prijs kan winnen door € 125 of meer te besteden in een enkele bestelling op malts.com. 3.2 Als de deelnemer in aanmerking wil komen voor de hoofdprijs, moet de deelnemer deelnemen aan de actie, minimaal € 125 besteden aan producten op www.malts.com (exclusief bezorgkosten en tourtickets) en bij het afrekenen, op voorwaarde dat u deze criteria, krijgt u de kans om deel te nemen aan de prijstrekking door een selectievakje aan te vinken.
 4. deelname 4.1 Aan de Actie kan worden deelgenomen door iedereen die:: (a) 18 jaar of ouder is; (b) in Nederland woont; (c) [in het bezit is van een geldig identiteitsbewijs. Voor deelnemers die strijden om de hoofdprijs, moet dit een geldig identiteitsbewijs zijn waarmee toegang tot Nederland mogelijk is. 4.2 Uitgezonderd van deelname zijn: (a) vaste en tijdelijke medewerkers van de Organisator; (b) vaste en tijdelijke medewerkers van derden die de Organisator assisteren bij de organisatie en uitvoering van de Actie; (c) gezinsleden in de eerste lijn van de onder a) en b) bedoelde werknemers. 4.3 De Organisator is gerechtigd de leeftijd van de Deelnemer te controleren aan de hand van zijn identiteitsbewijs. Bij controle zal de Deelnemer op eerste verzoek van de Organisator zijn/haar identiteitsbewijs tonen. 4.4 Deelname aan de Actie is gratis. 4.5 Bij deelname aan de Actie worden de naam en het adres van de Deelnemer opgeslagen. 4.6 De Organisator is gerechtigd de Deelnemer uit te sluiten van verdere deelname bij inzendingen die frauduleus lijken of getuigen van onrechtmatige beïnvloeding. 4.7 Een Deelnemer mag 1x deelnemen aan de Actie. 4.8 Over de uitkomst van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 5. VERLOOP VAN DE PROMOTIE, AANWIJZING VAN DE WINNAARS/WINNAAR 5.1 De winnaar van de hoofdprijs van de Actie wordt door de Organisator na de in artikel 2.1 genoemde sluitingsdatum volledig willekeurig en geanonimiseerd getrokken uit de Deelnemers die aan alle voorwaarden hebben voldaan om mee te dingen naar de hoofdprijs. 5.2 Op 27 september 2022 zal de Organisator de Deelnemers/Deelnemer die de prijs(en) heeft gewonnen per e-mail op het door de Deelnemer opgegeven e-mailadres op de hoogte stellen. 5.3 Als de winnaar niet binnen 14 dagen na ontvangst van de winnende e-mail reageert op de kennisgeving waarin hij zijn prijs accepteert, verbeuren zij hun prijs en kan een andere winnaar worden gekozen volgens dezelfde procedure als hierboven uiteengezet.
 6. DE PRIJS / prijzen 6.1 De winnaar van de hoofdprijs ontvangt (met inachtneming van het bepaalde in artikel 8) een luxe whiskybundel inclusief één (1) fles Johnnie Walker Blue Label Ghost en Rare Pittyvaich Blended Scotch Whisky, 70 cl, één (1) fles The Singleton of Dufftown 21 Jahre Single Malt Scotch Whisky, 70 cl, één (1) fles Inchgower 27 Jahre Special Releases 2018 Single Malt Scotch Whisky, 70 cl Jahre Islay, één (1) fles Talisker 25 Jahre Single Malt Scotch Whisky, 70 cl. De prijs heeft een economische waarde van ongeveer € 1000 (duizend euro) en wordt aangeboden door de Organisator. 6.2 De Organisator is gerechtigd prijs(en) te wijzigen/in te trekken en te vervangen door een prijs van vergelijkbare of hogere economische waarde. 6.3 De prijs zal worden verzonden door de agent van de Facilitator naar het postadres dat is opgegeven bij de winnende inzending binnen 28 dagen na de prijsclaim en alleen na succesvolle validatie. Het is de verantwoordelijkheid van de eiser om het juiste postadres op te geven en aanwezig te zijn voor de ontvangst van de prijs. De facilitator is niet aansprakelijk voor het niet leveren van een prijs veroorzaakt door het verstrekken van verkeerde informatie of andere oorzaken buiten de controle van de facilitator. Dit geldt bijvoorbeeld voor de huidige uitbraak van COVID-19, die ertoe kan leiden dat de levering van de mand vertraging oploopt.

 7. uitreiking van de prijs / prijzen 7.1 De prijs is/De prijzen zijn persoonlijk. 7.2 De prijs is/De prijzen zijn niet overdraagbaar en is/zijn niet inwisselbaar voor geld of iets anders dat een bepaalde waarde vertegenwoordigt. 7.3 De prijs wordt / De prijzen worden altijd uitgereikt. Dit betekent dat als een winnaar de prijs niet in ontvangst neemt, er een nieuwe trekking zal plaatsvinden om een nieuwe winnaar te kunnen aanwijzen.

 8. PUBLICATIE EN PROMOTIE 8.1 Door deelname aan de Actie geeft de Deelnemer de Organisator, alsmede de door de Organisator bij de Actie betrokken actiepartners, toestemming tot het gebruik van zijn/haar naam en e-mailadres alsmede het recht filmmateriaal te produceren en te gebruiken en foto's in/voor promotionele activiteiten in verband met de actie. 8.2 De Deelnemer zal tevens op verzoek van de Organisator meewerken aan eventuele promotionele activiteiten voor zover het een redelijk verzoek van de Organisator betreft. De Deelnemer die meewerkt aan de promotionele activiteiten heeft geen recht op enige financiële vergoeding van de Organisator of diens promotionele partner. 8.3 De deelnemer die een prijs wint stemt ermee in dat de organisator filmmateriaal en foto's bij het portret van de winnaar mag gebruiken voor promotionele doeleinden. 8.4 Voorafgaand aan elke reproductie en publicatie van het materiaal met zijn/haar portret, wordt de Deelnemer gevraagd een verklaring te ondertekenen waarin deze toestemming wordt bevestigd. 8.5 Indien de Deelnemer alsnog aangeeft niet mee te willen werken aan promotionele activiteiten van de Organisator of de verveelvoudiging en publicatie van materiaal bij zijn/haar portret, is de Organisator gerechtigd opnieuw een loting te laten uitvoeren en een nieuwe winnaar aan te wijzen.
 9. aansprakelijkheid 9.1 Deelname aan de Actie is op eigen risico van de deelnemer. 9.2 Buiten haar - onontkoombare - wettelijke aansprakelijkheid is de Organisator niet aansprakelijk voor welke directe en/of indirecte schade dan ook die een Deelnemer lijdt in verband met of voortvloeiend uit Deelname aan de Actie. 9.3 De Organisator is niet aansprakelijk voor onder meer schade die de Deelnemer/winnaar lijdt als gevolg van type- en drukfouten op de website van de Organisator of in enig ander medium/communicatiemiddel, het gebruik van de prijs of het feit dat de Deelnemer is niet of niet voldoende verzekerd. 9.4 De organisator kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor storingen in de IT-systemen die leiden tot beperkte, vertraagde of verlies van inzendingen.
 10. persoonlijke gegevens / privacy 10.1 De naam en referentie en/of andere persoonsgegevens die The Facilitator verkrijgt in het kader van deze Actie worden opgenomen in haar database en zullen vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG/Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. 10.2 Deelnemer garandeert dat de door hem/haar verstrekte informatie juist is. 10.3 De Facilitator zal de gegevens van de Deelnemers gebruiken voor de uitvoering van deze Actie en communicatie rondom de Actie, waaronder het versturen van de e-mail ter bevestiging van deelname en indien nodig per e-mail en telefonisch contact opnemen met de prijswinnaars. Eventuele overige e-mails worden alleen verzonden als de Deelnemer hiervoor toestemming heeft gegeven. Een Deelnemer aan deze Actie kan per e-mail (maltsde@intervino.co.uk) verzoeken om inzage, verwijdering en/of correctie van zijn/haar gegevens. 10.4 De Facilitator zal persoonsgegevens van de Deelnemer niet aan derden verstrekken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Deelnemer.
 11. klachten 11.1 Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie kunnen per e-mail kenbaar worden gemaakt aan naam Afdeling Marketing/Communicatie (e-mailadres: maltsde@intervino.co.uk). De Organisator zal zich inspannen om eventuele klachten zo snel als redelijkerwijs mogelijk te behandelen. Indien de Deelnemer van mening is dat de klacht niet adequaat is afgehandeld, kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij de Kansspelautoriteit, P.O. Box 298, 2501 CG Den Haag.
 12. Spelbelasting 12.1 Indien over de prijzen kansspelbelasting moet worden betaald, komt de verschuldigde kansspelbelasting volledig voor rekening van de Organisator.
 13. Slotbepalingen 13.1 De Organisator is gerechtigd om naar eigen inzicht, maar met voorafgaande kennisgeving, de voorwaarden tussentijds te wijzigen, mits niet ten nadele van de Deelnemers, dan wel de Actie zonder opgaaf van reden stop te zetten of te wijzigen indien de omstandigheden redelijkerwijs of overmacht dit vereist, zonder op enigerlei wijze tot schadevergoeding aan de Deelnemer gehouden te zijn. 13.2 In het geval dat een bepaling van deze voorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die het doel en de strekking van de nietige of vernietigende bepaling zo goed mogelijk benadert en die niet ongeldig of vernietigbaar is. 13.3 Deelname aan de Promotie impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden, zonder enig voorbehoud of beperking, evenals van elke beslissing die de organisator in dit verband kan nemen. 13.4 Indien (het Nederlandse deel van) de Actie moet worden gekwalificeerd als promotioneel kansspel, voldoet dit spel aan de Gedragscode Promotionele kansspelen. 13.5 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.