Verkoopvoorwaarden

Door je bestelling te plaatsen en betalen via de website van Malts.com (https://malts.com; 'de Website') ga je een contract aan voor de levering van whisky en whisky-gerelateerde producten (gezamenlijk het (de) 'Product(en)') met BSQ UK Limited hierna "BlackSquare" genoemd. Het is belangrijk dat je deze verkoopvoorwaarden (de "Verkoopvoorwaarden") zorgvuldig leest alvorens Producten via de Website te bestellen, aangezien deze onze relatie met jou met betrekking tot je aankoop regelen. Gelieve te willen begrijpen dat als je deze Verkoopvoorwaarden niet accepteert, je geen Product(en) via de Website kunt bestellen. Je kunt andere rechten hebben die je door dwingend recht worden verleend. Onderhavige Verkoopvoorwaarden hebben alleen invloed op de vermelde rechten als er tegenstrijdigheden zijn.

WIE KAN BIJ ONS WINKELEN?

Om producten te kopen en je bestelling door ons te laten uitvoeren, moet je 18 jaar zijn of meerderjarig zijn in je rechtsgebied. We kunnen alleen producten leveren op adressen binnen Duitsland, Nederland, Oostenrijk, België. Verificatie van de leeftijd vereist bij levering: Dit product is niet bedoeld voor verkoop aan personen die niet de wettelijk vereiste leeftijd hebben om te drinken. Een geldig identiteitsbewijs met foto en geboortedatum kan bij aflevering vereist zijn om te bevestigen dat de ontvanger ouder is dan de wettelijk vereiste leeftijd.

HOE ONTSTAAT JE CONTRACT MET ONS:

Bestellingen worden verzonden via de website zoals hieronder beschreven. Als je klaar bent om een aankoop te doen, ga je verder met afrekenen van je winkelmandje. De website vraagt om je betalingsgegevens, die worden verwerkt op een beveiligde server. Nadat je betaling is verwerkt, worden je bestelgegevens inclusief je postadres naar ons doorgestuurd. We slaan geen van je betalingsgegevens op. Je bent verantwoordelijk voor de controle van de juistheid van je bestelling voordat je deze bij ons indient. Je hebt 2 uur vanaf het moment dat je je bestelling plaatst om je verzendadres/naam te wijzigen. Als je problemen hebt met je bestelling, dien je contact met ons op te nemen via e-mail op maltsnlsupport@blacksquare.zendesk.com. We sturen je een e-mail met informatie over het product dat je hebt geselecteerd om te bevestigen dat je bestelling met succes is geplaatst (de "Bevestigingsmail"). Alle bestellingen gelden onder voorbehoud van aanvaarding door ons. Wij zijn niet verplicht om je bestelling te accepteren en kunnen, naar eigen goeddunken, weigeren deze te accepteren. In dit geval ontvang je binnen 10 werkdagen een volledige terugbetaling. Na ontvangst van je bestelling gaan we na of we deze kunnen uitvoeren. Als we je bestelling accepteren, sturen we je een tweede e-mail ter bevestiging van je bestelling en de verzending van het product of de producten naar het afleveradres dat je hebt opgegeven (de "Verzendmail"). Wij sturen deze automatisch naar het e-mailadres waarmee je je hebt geregistreerd. Het contract (het "Contract") tussen ons en jou komt tot stand wanneer we de verzendingsmail naar jou sturen en daardoor je bestelling bevestigen en accepteren. Je dient zowel de bevestigingsmail als de verzendmail te controleren op nauwkeurigheid en ons onmiddellijk een e-mail sturen als je een fout vindt. Als er een probleem is met je bestelling waarover we graag meer informatie willen, wordt er contact met jou opgenomen via maltsnlsupport@blacksquare.zendesk.com.

PRIJS EN BETALING:

Prijzen en leveringskosten kunnen op elk moment worden gewijzigd. Dergelijke wijzigingen hebben echter geen invloed op bestellingen die al zijn bevestigd in de vorm van de verzendmail. De prijzen worden regelmatig gecontroleerd. Als we echter ontdekken dat de prijs is gewijzigd of dat er een fout m.b.t. de prijs was toen we je bestelling ontvingen, nemen we contact met jou op en vragen we of je de bestelling tegen de juiste prijs wenst te houden. De prijzen voor het (de) product(en) dat (die) op de website en bij het afrekenen wordt (worden) weergegeven, zijn inclusief alle lokale belastingen en toeslagen die van toepassing kunnen zijn op het (de) product(en). Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijzen. Ze worden automatisch toegevoegd aan het verschuldigde totaal wanneer je je artikelen in je winkelmandje bekijkt. Je dient alle betalingen uit te voeren op het moment dat je het product of de producten bestelt. De producten dienen te worden betaald met een creditcard of pinpas of via PayPal en iDEAL. Als we je bestelling om welke reden dan ook niet kunnen accepteren, zullen we, naar onze keuze, je pinpas of creditcard weigeren of het geld terugbetalen dat je voor die bestelling hebt betaald. We verzenden het product of de producten pas nadat we de volledige betaling hebben ontvangen. Houd er rekening mee dat je kaartuitgever je online verwerkingskosten of verwerkingskosten in rekening kan brengen. Wij zijn hier niet verantwoordelijk voor. Houders van creditcards en pinpassen kunnen worden verplicht om autorisatie en authenticatie uit te voeren als onderdeel van het betalingsproces met de kaart. LEVERING, EIGENDOM EN RISICO: We streven ernaar om het product (en) binnen de in de verzendmail vermelde tijd bij jou op het afleveradres te krijgen dat je in je bestelling hebt opgegeven, maar we kunnen geen exacte leverdatum met jou overeenkomen. Als we het product of de producten niet binnen 14 dagen na het aangaan van het contract hebben geleverd of na een andere met jou overeengekomen datum, kun je je terugtrekken uit het contract. In dit geval zullen wij je het geld terugbetalen dat je hebt betaald. Normale leveringen duren ongeveer 2 tot 4 werkdagen. Wanneer je een gravure bestelt, kan het 4 tot 7 werkdagen duren voordat de producten geleverd worden. Wij verontschuldigen ons bij voorbaat voor het ongemak. Wanneer je bestelling onderweg is, ontvang je een melding van ons, evenals een trackingnummer waarmee je je bestelling kunt volgen. Als je nog vragen hebt, neem dan contact op met ons vriendelijke logistieke team op maltsnlsupport@blacksquare.zendesk.com. *Let op: dit geldt niet voor vooraf bestelde producten omdat er verdere vertragingen kunnen optreden. Je ontvangt je trackingnummer zodra je bestelling is verzonden. Je kunt hiermee je bestelling volgen. Eigendom en risico van het(de) product(en) gaan op jou over bij levering.

BESCHADIGD(E) OF DEFECT(E) PRODUCT(EN):

Met uitzondering van specifieke wettelijke garanties, bieden wij geen garantie of waarborg op onze producten. Je dient het(de) product(en) bij ontvangst te inspecteren op defecten of schade. Als je een defect of schade ontdekt, dien je ons hierover zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Houd er rekening mee dat je ons fotografisch bewijs van de beschadigde goederen dient te verstrekken. Zonder fotografisch bewijs van de schade kunnen we geen gevolg geven aan claims die je zou kunnen indienen. Als je kunt bewijzen dat de goederen beschadigd of defect zijn, zullen wij je terugbetalen of de beschadigde goederen vervangen. Wij behouden ons het recht voor om je te vragen het(de) product(en) kosteloos terug te sturen naar onze klantenservice. Als je de voorkeur aan een vervanging van het(de) Product(en) geeft, zullen wij je verzoek kosteloos inwilligen indien dit redelijkerwijs mogelijk is. Als we je vragen om het product of de producten aan ons te retourneren, vergoeden we jou de kosten van het retourneren van het artikel. Niets in dit gedeelte heeft invloed op je wettelijke rechten.

PRODUCTINFORMATIE:

Wij zijn een wederverkoper. Wij zijn onderworpen aan alle verplichtingen en verantwoordelijkheden met betrekking tot het (de) product(en) met betrekking tot retourzendingen, breuken en laattijdige levering.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:

Deze Verkoopvoorwaarden sluiten onze aansprakelijkheid (indien van toepassing) jegens jou niet uit. Het volgende is echter van toepassing:

(1) Schadeclaims van klanten zijn uitgesloten. Uitgesloten hiervan zijn claims voor schade door de klant als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid, evenals aansprakelijkheid voor andere schade op basis van een opzettelijke schending of grove nalatigheid door BSQ UK Limited, haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. Bovendien blijft de aansprakelijkheid onaangetast inzake de niet-nakoming van verplichtingen, waarvan het nakomen essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en waarop de klant kan vertrouwen dan deze normalerwijze uitgevoerd worden. In geval van een licht nalatigheid m.b.t. deze contractuele verplichtingen, is BlackSquare enkel aansprakelijk voor de voorzienbare schade die kenmerkend is voor het contract, op voorwaarde dat de klant niet het recht heeft om schadevergoeding te eisen wegens letsel aan leven. (2) Paragraaf 1 is ook van toepassing ten gunste van BlackSquare's wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten als claims rechtstreeks tegen hen worden ingediend. (3) De bepalingen van de Duitse aansprakelijkheidswet m.b.t. producten blijven onaangetast. Onder voorbehoud hiervan zijn wij in geen geval aansprakelijk jegens jou voor enig economisch verlies. Onze aansprakelijkheid jegens jou geldt alleen voor redelijke verliezen die je lijdt als gevolg van onze schending van deze Verkoopvoorwaarden. Onze aansprakelijkheid voor redelijke verliezen die je lijdt als gevolg van onze schending van deze Verkoopvoorwaarden is strikt beperkt tot de aankoopprijs van de Producten die je hebt gekocht en eventuele verliezen die een voorzienbaar gevolg zijn van onze schending van deze Verkoopvoorwaarden. Verliezen zijn voorzienbaar als ze door jou en ons kunnen worden overwogen op het moment dat we je bestelling accepteren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen of het niet nakomen van onze contractuele verplichtingen, die ontstaan om redenen buiten onze redelijke controle, bijvoorbeeld: overmacht, overheidsmaatregelen, oorlog, brand, overstroming, explosie of burgerlijke commotie, falen van informatietechnologie of telecommunicatiediensten, falen van een derde partij (inclusief het niet leveren van gegevens) en staking. Houd er rekening mee dat niets in deze Verkoopvoorwaarden van invloed is op je wettelijke rechten.

JE HERROEPINGSRECHT:

Zie de link https://www.malts.com/nl-nl/opzeggingrecht

ONZE RECHTEN OM LEVERING TE WEIGEREN:

We behouden ons het recht voor om de levering van de door jou bestelde producten te weigeren als er sprake is van beledigingen, inclusief maar niet beperkt tot onfatsoenlijke, aanstootgevende, haatdragende, opruiende of seksueel expliciete opmerkingen.

ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR JOU:

We mogen geen kopie van deze Verkoopvoorwaarden en je bestelling bewaren. We raden je daarom aan een kopie af te drukken voor je eigen toekomstige gebruik. Deze Verkoopvoorwaarden en elk document waarnaar daarin uitdrukkelijk wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen ons en jou met betrekking tot het onderwerp van het Contract. Het contract en alle communicatie tussen ons en jou zal in het Engels of Duits zijn. De compilatie, het bestaan, het ontwerp, de uitvoering, de geldigheid en alle andere aspecten van deze verkoopvoorwaarden of de bepalingen ervan zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De Duitse rechtbanken zijn exclusief bevoegd om geschillen te beslechten die kunnen voortvloeien uit of verband houden met deze Verkoopvoorwaarden of het gebruik van de Website. Als een bepaling van deze Verkoopvoorwaarden door een rechtbank nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt deze gescheiden van de rest daarvan, die onaangetast blijft. Geen enkele vertraging of omissie van onze kant bij het uitoefenen van enige bevoegdheid, recht of rechtsmiddel onder deze Verkoopvoorwaarden vormt een verklaring van afstand hiervan, noch zal enige individuele of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijke bevoegdheid, recht of rechtsmiddel enige andere of verdere uitoefening ervan uitsluiten. Alle kennisgevingen die je ons doet, moeten schriftelijk worden gedaan op het adres dat aan het begin van deze Verkoopvoorwaarden wordt vermeld. Slotbepalingen (1) Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten. (2) Indien de klant een vennootschap, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds is, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de klant en BSQ UK Limited de zetel van laatstgenoemde contractpartij. (3) Zelfs als afzonderlijke bepalingen juridisch nietig blijken te zijn, blijven de overige delen van het contract bindend. Eventuele nietige bepalingen worden vervangen door de overeenkomstige wettelijke bepalingen. (4) Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan bemiddelingsprocedures voor bemiddelingscommissies voor consumenten.